3D ýasama ösümlikler Plastiki Boxwood Panel Topiary Kirpi, Bag bezegi üçin ýaşyl emeli ot ösümlik diwary

Gysga düşündiriş:

100 sm X 100 sm ýalňyş gök öwüsýän diwar:
1. degmek üçin ýüzlenme: Bu dizaýn, plastmassadan ýasalan ömürlik ýaşyl ýapraklar bilen örtülendir.
2. Içerde we daşarda ulanmak: Bäş ýyllyk Uv durnukly;Yearyl boýy ýaşyl.
3.Unique Design: Çalt Qnd gurmak aňsat.
4. Howa çydamly tehniki hyzmat ýok

Kepilnama bar: SGS, Gurşun mugt, UV garşylygy, REACH


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Simulirlenen dik bag içerki we daşarky goşundylar üçin niýetlenendir.Dürli niýetleri we maksatlary göz öňünde tutmak üçin innowasiýa önümidir.Şeýle hem egrilen ýüzlerde ulanylyp bilinýän we güýçli çeýeligi sebäpli islendik giňişlige laýyk kesilip bilinýän ösümlik diwar kagyzy diýlip hem atlandyrylýar.Gaty panelde öndürilen ýaşyl panellerimiz ýaşyl diwarlary we wizual ekranlary döretmek üçin ulanylyp bilner.Olary üçege, diwarlara ýa-da potoloklara düzedip, myhmanhana howuz kabinalaryna öwrüp ýa-da köp sanly dürli ot diwar panelleri bilen şäher gök öwüsýän ýerleri bezäp bilersiňiz.

Önüm aýratynlyklary

Haryt Simulirlenen dik bag ösümlik diwary
Ölçegler 100x100 sm
Reňk salgylanmasy Greenaşyl
Materiallar PE
Üstünlikleri UV we ýangyna garşylyk
Durmuş wagty 4-5 ýyl
Gaplamak ölçegi 101x52x35cm
Bukja 5 panelden karton
Arza Jaýyň, ofisiň, toýuň, myhmanhananyň, howa menziliniň we ş.m.
Eltip bermek Deňiz, demir ýol we howa arkaly.
Özbaşdaklaşdyrma Kabul ederlikli

Haryt amaly

ýapyk ýaşyl diwar 1
ýapyk ýaşyl diwar 2

Ösen ösen we ökde iş topary tarapyndan goldanylsa, satuwdan öňki we satuwdan soňky tehniki goldawy hödürläp bileris.Biz siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz we Hytaýda emeli ösümlik diwarlaryny üpjün ediji bolarys.Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin OEM we ODM hyzmatlaryny edýäris.Biz siziň bilen duşuşmaga we öz işiňizi ösdürmäge nädip kömek edip biljekdigimizi tüýs ýürekden umyt edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: