Biz hakda

Biziň kompaniýamyz

“Better Grace Corp.” emeli ösümlik diwarlaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen kärhana.Biziň kompaniýamyz, amatly geografiki ýerleşişden we amatly ulag şertlerinden peýdalanýan Jiangsu welaýatynyň Zhenjiang şäherinde ýerleşýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz ýokary derejede emulýasiýa edilen, reňkde real, ultramelewşe garşy, ýangyna garşy, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we yssyz.

fabrik-pic1

Giňişleýin amaly

Highokary hilli emeli ýaşyl diwarlarymyzy gurmak we goldamak aňsat.Olary şäher ýaşyllaşdyrmak, landşaft in engineeringenerçiligi, daşky gurşawy döretmek we täjirçilik dizaýnlary üçin hem ulanyp bolýar.Şeýle hem, jaýyň daşky we içki diwarlarynda, üçeklerinde, balkonlarynda, teraslarynda, garawullarynda, howly izolýasiýasynda we ş.m. giňden ulanylýar.

zawod-pic2

Hünär topary

Müşderilerimiziň talaplaryna laýyklykda gowy dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürlemäge mümkinçilik berýän kämillik dizaýn topary we hünärmen önümçilik topary bar.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtda ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar.Üýtgeýän ykdysadyýetiň we jemgyýetiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilerler.

fabrik-pic5

Taslamalarymyz

Kompaniýamyz tarapyndan döredilen emeli ösümlik diwary “Wal-Mart” supermarketine, “Auchan”, “Suning Plaza”, “Yaohan” we beýleki iri söwda merkezlerine we supermarketlere ulanyldy.“Zhenjiang viaduct greening”, şäher meýdançasynyň bezegi we döwlet edaralarynyň binalaryny ýaşyllaşdyrmak ýaly gatnaşan şäher in engineeringenerçilik taslamalarymyz jemgyýet tarapyndan ýokary baha berilýär.

Kompaniýanyň tertibi

Biziň kompaniýamyzdan öňki 2000-nji ýylda döredilen Dantu Changfeng gurluşyk materiallary zawodydy. 20 ýyldan gowrak ösüşden soň, 2000 inedördül metr gurluşyk meýdanyny öz içine alýan 200-den gowrak işgäri bar.Bizde 50-den gowrak professional sanjym galyplaýyş maşynlary bar.Yllaryň dowamynda Europeewropanyň we Amerikanyň 100-den gowrak ýurduna eksport etdik.Soňky 20 ýylda köp satyjylar we agentler bilen durnukly we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Döredildi
Işgärler
Kwadrat metrler
Countriesurtlar

Kompaniýanyň wideosy

Müşderilerimize onlarça ýyl bäri tebigy bezeglere ajaýyp alternatiwalar hödürleýäris.Öýde we daşary ýurtlarda emeli ösümlik diwarynyň professional markasyny gurmagy maksat edinýäris.Biz has owadan gurşaw döretmäge we adam zerurlyklary üçin has köp saýlaw hödürlemäge borçlanýarys.

Şahadatnama

  • cer1
  • cer2
  • cer3
  • cer4
  • cer5
  • cer5
  • cer5
  • cer5