Sorag-jogap

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Kömek gerek?Soraglaryňyza jogap tapmak üçin goldaw forumlarymyza hökman giriň!

1. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we jemi 200 işçi bilen 2 dürli zawod (emeli zawodlar we suw geçirmeýän örtük) eýeçilik edýäris.

2. Gyzgyn zatlaryňyz näme?

Bizde 10 hünärmen dizaýner bar we her ýyl 250-den gowrak skus amala aşar we esasy önümlerimiz emeli ýaşyl diwar, emeli guty agajydyr.

3. ippingükleme usuly barada näme aýdyp bilersiňiz?

DHL / UPS / TNT / FedEx we beýleki howa ýükleri we deňiz iberişleri hemmesi işleýär.Bir söz bilen aýdanyňda, islän iberişleriňizi edip bilerdik.

4. Getirilen senesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

Umuman alanyňda, adaty satyn alyş mukdary üçin 14 iş güni bolar.Emma has uly sargyt bolsa, has giňişleýin barlaň.

5. Bellik we logotip barada näme aýdyp bilersiňiz?

Etiketkany we nyşany aýratynlaşdyryp bolýar.

6. MOQ hakda näme?

Her stilde 40PCS pes MOQ.

7. Önümleriňiziň kepillik möhleti näçe wagt?

Goodshli harytlarymyz 4-5 ýyl kepillikdir we ähli problema elementlerini mugt çalyşarys.

Başlamaga taýynmy?Mugt nyrh almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň!

Sizden eşitmek isleýäris!