Habarlar

 • Emeli Boxwood näçe wagt dowam edýär

  Emeli Boxwood näçe wagt dowam edýär

  Emeli guty soňky ýyllarda janly ösümliklere köp peýdasy sebäpli meşhurlyk gazandy.Diňe az tehniki hyzmat etmegi we saklamagy talap etmän, wagty ýa-da serişdesi bolmadyklar üçin hakyky we tebigy görnüşli alternatiwany üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Emeli Boxwood Kirpini nädip gurmaly

  Emeli Boxwood Kirpini nädip gurmaly

  Emeli guty agaçlary, janly ösümlikleri saklamakda kynçylyk çekmezden, öýüňize ýa-da söwda giňişligiňize gök öwüsýän ajaýyp usuldyr.Bu kirpi ýapyk we açyk ýerlerde ulanyp bolýar we dogry gurallar we tejribe bilen gurmak aňsat.Ine käbir ...
  Koprak oka
 • Çarçuwalardaky ýalňyş ösümlik diwar bezegi

  Çarçuwalardaky ýalňyş ösümlik diwar bezegi

  Çarçuwadaky ýalňyş ösümlik diwar bezegi, janly ösümlikleri suwarmak we goldamak zerurlygy bolmazdan öýüňize gök öwüsýän ajaýyp we döredijilik usulydyr.Tebigat goşýan ajaýyp diwar sungatyny döretmek üçin çarçuwalarda owadan ýerleşdirilen emeli ösümlikleri ulanmagy öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Adamlar näme üçin galp ösümlikleri ulanýarlar?

  Adamlar näme üçin galp ösümlikleri ulanýarlar?

  Adamlar asyrlar boýy ösümlikleri öýlerine we iş ýerlerine goşýarlar.Greenaşyllygyň bolmagy howanyň hilini gowulaşdyrmak, stresiň peselmegi we keýpiň gowulaşmagy ýaly köp peýdalary berip biler.Şeýle-de bolsa, ösümlikleri näçe gowy görsek, her kimiň wagty, serişdesi ýok ...
  Koprak oka
 • Uxalňyş ösümlik diwarlaryny nädip arassalamaly

  Uxalňyş ösümlik diwarlaryny nädip arassalamaly

  Faalňyş ösümlik diwarlary hakyky ösümliklere hyzmat etmezden öýüňize ýa-da ofis ýeriňize gök öwüsýän ajaýyp usuldyr.Şeýle hem, allergiýasy ýa-da duýgurlygy bolanlar üçin polen ýa-da ösümlik bilen baglanyşykly beýleki allergenler üçin ajaýyp wariant.Şeýle-de bolsa, saklamak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Emeli ýaşyl diwarlar bilen giňişligiňizi nädip üýtgetmeli

  Emeli ýaşyl diwarlar bilen giňişligiňizi nädip üýtgetmeli

  Içerki ýa-da açyk meýdana tebigata we gözellige täsir etmek isleýärsiňiz, ýöne hakyky ösümlikleri saklamak üçin ýaşyl başam barmagyňyz, wagtyňyz ýa-da serişdäňiz ýokmy?Emeli ýaşyl diwarlary we ýalňyş ösümlik panellerini alternatiwa hasapladyňyzmy?Emeli ýaşyl diwarlar, ...
  Koprak oka
 • Emeli wenoklara ideg görkezmeleri

  Emeli wenoklara ideg görkezmeleri

  Öň gapydaky emeli güller, esasanam ýalňyş gülli gülleri özüne çekýär.Islendik möwsümde tebigy gülleriň ajaýyplygyny öýüňize getirer.Olary arassa we tertipli saklamak üçin degişli ideg zerur.Youröne özüňize nädip ideg etmelidigiňiz hakda pikir edip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Uxalňyş ýaşyl diwarlar restoranlara peýdaly

  Uxalňyş ýaşyl diwarlar restoranlara peýdaly

  Nahar iýenimizde nahar gurşawyna has köp üns berip başlandygymyzy gördüňizmi?Bu hakykat!Garnymyzy doldurmak we bedenimizi iýmitlendirmek üçin restoranlara gidýäris.Mundan başga-da, işden dynç alýarys.Kolleksiýa bilen bezelen restoranda nahar ...
  Koprak oka
 • Gapyňyz üçin ajaýyp emeli gül çemenini nädip saýlamaly

  Gapyňyz üçin ajaýyp emeli gül çemenini nädip saýlamaly

  Gapy üçin dynç alyş bezegleri barada aýdylanda, köp adamlar emeli güller hakda pikir edip bilerler.Emeli wenok, gapyňyzyň bezegine baýramçylyk atmosferasyny goşmak bilen girelgäňize reňk öwüşginini goşmagyň gowy usulydyr.F-iň dürli görnüşleri bar ...
  Koprak oka
 • Emeli ösümliklere nädip ideg etmeli

  Emeli ösümliklere nädip ideg etmeli

  Emeli ösümlikler öýüňize ýaşaýyş we reňk getirmegiň gowy usulydyr, esasanam öý hojalygyny ýaşatmak üçin ýaşyl barmaklaryň ýoklugy sebäpli “bagbançylyk endikleriňiz” barada alada edýän wagtyňyz.Sen ýeke dälKöp adamyň birnäçe adamy öldürendigi anyklandy ...
  Koprak oka
 • Greenaşyl diwar - Ofis üçin iň gowy saýlawyňyz

  Greenaşyl diwar - Ofis üçin iň gowy saýlawyňyz

  Kompaniýalaryň ofis dizaýnynda ýaşyl diwary ulanmagy has giňden ýaýran.Mysal üçin, ofisde, mejlisler otagynda ýa-da kabul edişlikde ýaşyl diwar goýmak.Käbir kompaniýalar ýaşyl diwar ýaşamak üçin gidýärler.Şeýle-de bolsa, emeli bilen diwary saýlaýan kompaniýalaram bar ...
  Koprak oka
 • Akeasama ösümlikleriň giň ulanylyşy

  Akeasama ösümlikleriň giň ulanylyşy

  Galp ösümlikler gurluşyk materiallaryny bezemekde we landşaft heýkeltaraşlygy pudagynda giňden ulanylýar.Bir tarapdan, üç ölçegli diwarlary we willalaryň garawullaryny, in engineeringenerçilik gurluşygy üçin wagtlaýyn bölümleri, stend penjirelerini we ş.m. ýapyp bilerler.
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2