Emeli ösümlik diwarynyň peýdalary näme

Üç ölçegli ýaşyllyk şäher binalarynda has meşhur görünýär.Köpri sütünlerinde, geçelgelerde, garawullarda, diwarlarda we beýleki ýerlerde has köp gök ösümlikleri görüp bileris.Olar ösümlik diwarlarydyr.Dürli materiallara görä ösümlik diwarlaryny ekologiki ösümlik diwarlaryna we emeli ösümlik diwarlaryna bölmek mümkin.Bu gün, emeli ösümlik diwarlarynyň peýdalary barada gürleşeliň.

1. spaceeri tygşytlaň we şäheri owadanlaň
Emeli ösümlik diwarykiçi meýdany eýeleýär.Bu diňe bir giňişlikden doly peýdalanman, eýsem giňişligiň ýaşyl derejesini hem ýokarlandyrýar.Greenaşyl diwarly dik bina diwary tekiz gök öwüsýänlerden has güýçli görüş täsirine eýe.Şeýle hem, beter şäheri has ýumşak edýär.Ösümlik diwary tolgunyşykly we şowhunly şähere ýaşyllyk we rahatlyk getirýär.Diňe ýabany tebigatda görüp boljak tebigy görnüşleri şähere getirýär.Tebigatyň we adamlaryň ajaýyp utgaşmasy.Şäheriň her bir burçunda tebigat demi bar bolsa, monoton uçaryň ýaşyllaşmagyna garanyňda has gymmatly we wizual lezzet alar.
şäher-ýaşyl
2. Sesi izolýasiýa etmek
Şäheriň çalt ösmegi sebäpli töweregimizdäki sesler hem artýar.Köpçüligiň, uçarlaryň, awtoulaglaryň, motosiklleriň we ş.m. sesler we titremeler biziň ýaşaýan şäherimizi gurşap aldy.Sesiň hapalanmagy gaty çynlakaý meselä öwrüldi.Ösümlik diwarydaşarky titremäni we sesi ep-esli gowulaşdyrýan we bu meseleleri çözmäge kömek edýän bufer sesine eýe.Şol bir wagtyň özünde ösümlik diwary binalaryň ses şöhlelenmesini ep-esli azaldar.

3. Şahsylaşdyrma we özleşdirmek
Simulýasiýa edilen ösümlik diwary dürli simulirlenen ösümliklerden durýar.Simulýasiýa edilen ösümlikleriň dürlüligi örän giňişleýin we baýdyr.Şonuň üçin simulirlenen ösümlik diwary ýokary derejede şahsylaşdyrylan we bezeg stiline, meýdanyň ululygyna we ulanylýan sahnasyna görä doly düzülip bilner.

jaýyň bezegi


Iş wagty: Apr-08-2022