Emeli ýaşyl diwar durmuşymyzy we daşky gurşawymyzy üýtgedýär

Springaz we tomus sypdyran bolsaňyz, güýzde we gyşda ýaşyl bolarmy?Jemgyýetiň ýokary tizlikli ösmegi bilen şäherleşme we häzirki zaman ritmi adamlara edilýän basyşy ýokarlandyrýar.Binalary aýna we sement bilen her gün işleýän ýeriňize aýlaň we işli günüňize başlaň.Her dürli zatlar sizi biynjalyk edýär.Nerwiňizi gowşatmak üçin çykalga tapjak bolup, kelläňizi galdyryp, töweregiňize seredip bilersiňiz.Sowuk we gaty diwar eýýäm ýadaw gözleriňize degeninde, tokaýyň dartgynly nerwleriňizi gowşatmagy ýüregiňizi uzaklaşdyrýarmy?Jogap, elbetde, “hawa”.

iş basyşy

Emeli ýaşyl diwarşäherlerimizde tebigata fiziki we akyl taýdan baglanyşyk berýär.Durmuşymyzdaky basyşy we ylalaşyksyz faktorlary siňdirip biler, şeýlelik bilen beden we akyl saglygymyzy ösdürer.Sowuk, gaty demir betonyň daşynda ýumşak palto geýmek aňymyzy ýaş we has güýçli edip, fiziki ýadawlygy ep-esli azaldyp biler.

Adamlar üçin ajaýyp jaý gurmak we adam ýaşamak üçin amatly ýaşyl ekologiki gurşaw döretmek üçin daşky gurşawymyzy bezemek üçin emeli ýaşyl diwarlary saýlaýarys.Simulirlenen ýaşyl diwar, ýagtylygyň pesligi we ýerasty barlar ýaly howa çalşygy pes ýerler üçin amatlydyr.Ösümlikleri zerur ýerlerde düzetmek üçin saýtyň ýagdaýyna görä dürli düzediş usullary çeýe ulanylyp bilner.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, emeli ösümlikler daşky gurşaw bilen çäklenmeýär.Söýgüliňizi döredip bilersiňizAsma bagislendik ýerde.

Gurluşyk materiallary tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen dizaýn ideýalary we döredijilik görlüp-eşidilmedik derejede azat edildi.Durmuşymyzda has uzyn ýapyk ýerler peýda boldy.Simulirlenen ýaşyl diwar diňe kosmos abadanlaşdyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Ordinaryönekeý ösümlikleriň gazanyp bilmeýän peýza. Effektini döredýär.

uly-ýaşyl diwar

Greenaşyl diwar ýakymly ekologiki sungat eseri hökmünde kafe, seýilgäh, söwda köçeleri, meýdançalar, stansiýalar, zallar, güýmenje meýdançalary, ekologiýa baglary, jemgyýetçilik howlulary, sergi zallary, ofisler, toý mekanlary we ş.m. ýaly köp ýerlere laýyk gelýär.

Emeli ýaşyl diwar diňe bir sungat eseri bolman, eýsem ýaşaýyş gurşawymyzy gowulaşdyrmak üçin biraz kömekçi.Simulirlenen ýaşyl diwaryň getiren saglygy we ýokary hilli durmuşy çalşyp bolmaz.

ýaşyl diwar


Iş wagty: 10-2022-nji aprel