Emeli Boxwood Kirpik panelleri Greenaşyl ot diwar bezegi Emeli ösümlik diwary

Gysga düşündiriş:

50 sm X 50 sm Faaşyl gök öwüsýän diwar:
1. degmek üçin ýüzlenme: Bu dizaýn, plastmassadan ýasalan ömürlik ýaşyl ýapraklar bilen örtülendir.
2. Içerde we daşarda ulanmak: Bäş ýyllyk Uv durnukly;Yearyl boýy ýaşyl.
3.Unique Design: Çalt Qnd gurmak aňsat.
4. Howa çydamly tehniki hyzmat ýok

Kepilnama bar: SGS, Gurşun mugt, UV garşylygy, REACH


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Açyk we ýaprakly ýeriňize energiýa we güýçli reňkler getiriňemeli guty agaçdan ýasalan paneller.Reňkleriň ajaýyp birleşmegi we ajaýyp 3D effekti bilen, ýokary hilli panelimiz, sazlamalaryňyzy täzelemek üçin iň gowy saýlawyňyzdyr.Ugaramaz we zeper ýeten diwarlar ýa-da potolok sizi biynjalyk edeninde, çeýe panelimiz kemçilikleri örtmek üçin zerur zat.

emeli guty-kirpi-2
emeli guty-kirpi-3
emeli guty-kirpi-4
Haryt Emeli Boxwood Kirpik panelleri Greenaşyl ot diwar bezegi Emeli ösümlik diwary
Ölçegleri 50x50 sm
Öndüriji Merhemet
Reňk Custöriteleşdirilen reňk
Materiallar PE
Kepillik 4-5 ýyl
Gaplamak ölçegi 52x52x35cm ýa-da özleşdirilen
Bukja Bir karton üçin 14 sany
Gurşun wagty 2-4 hepde
Wagt Gutardyş, Hallowin, Eneler güni, Atalar güni, Täze ýyl, Şükür güni, Söýgüliler güni we ş.m.
Üstünlikleri Simulýasiýanyň ýokary derejesi;garramaga we solmaga garşy super güýç;UV garşylygy.

Seresaplyk görkezmeleri

Hakyky ösümlikleriň, emeli ösümlikleriň hem ideg edilmelidigini hemmeler bilýär.Gurlansoň, galp ösümlikler we diwarlar tehniki taýdan mugt, ýöne wagtal-wagtal arassalanmagy we abatlamagy talap edýär.Emeli ösümlikleriňiziň we ýaşaýyş diwarlaryňyzyň daşky görnüşini we ömrüni uzaltmak üçin şu ýönekeý görkezmelere eýeriň.

1. Içerki emeli ýaşaýyş diwaryňyzy arassalamaly bolmagyňyz mümkin6 aýlar.Diňe atozanýapraklaryny süpürmek we islendik tozan üçin açygly mata.
2. Açyk emeli diwarlar üçin, a ulanyp, göni suw bilen ýuwup bilerisbag şlangy.

arassa gurallar

3. theapraklar gaçsa, arassalaň we guradyň, soňra öňki ýerine goýuň.Käwagt, zerur bolup bilergyzgyn ereýän ýelim or kabel baglanyşyklaryinterfeýsler bozulsa olary yzyna goýmak.
4. Wagtal-wagtal käbir şahalar ýykylyp biler.Şahalary a bilen düzedip bilerisştapel ýarag.

abatlaýyş gurallary

Bellikler
1. Himiki serişdeleri ulanmaň.
2. hinguwanyňyzda aşa güýç ulanmaň.
3. Merdiwanlar ullakan dik ýaşaýyş diwarlaryny arassalamak üçin zerurdyr.
4. Zerur bolanda solýan ösümlikleri reňkläň.


  • Öňki:
  • Indiki: