Simulirlenen jeňňel ösümlik paneli diwar paneli emeli 3D ösümlik süýüm dokma paneli emeli guty

Gysga düşündiriş:

100 sm X 100 sm ýalňyş gök öwüsýän diwar:
1. degmek üçin ýüzlenme: Bu dizaýn, plastmassadan ýasalan ömürlik ýaşyl ýapraklar bilen örtülendir.
2. Içerde we daşarda ulanmak: Bäş ýyllyk Uv durnukly;Yearyl boýy ýaşyl.
3.Unique Design: Çalt Qnd gurmak aňsat.
4. Howa çydamly tehniki hyzmat ýok

Kepilnama bar: SGS, Gurşun mugt, UV garşylygy, REACH


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doly düşündiriş

Simulýasiýa edilen ösümlik diwary içerki we daşarky goşundylar üçin döredilen dik bag ulgamydyr.Dürli niýetleri we maksatlary göz öňünde tutmak üçin innowasiýa önümidir.Şeýle hem kabul edilýärÖsümlik diwar kagyzyegrilen ýüzlerde ulanylyp bilinjekdigini we güýçli çeýeligi sebäpli islendik giňişlige laýyk kesilip bilinjekdigini aňladýar.Gaty berk berkidilen ösümlik panellerimiz, ýaşyl diwarlary we wizual ekranlary döretmek üçin ulanylyp bilner.Her paneliň arka tarapyny dyrnak wilkalary, kabel baglanyşyklary ýa-da nurbatlar bilen üçegiňize, diwarlaryňyza ýa-da potoloklaryň ýüzüne düzedip bilersiňiz.

emeli guty-3
emeli guty-4
emeli guty-2

Önüm aýratynlyklary

Haryt Simulirlenen jeňňel ösümlik paneli diwar paneli emeli 3D ösümlik süýüm dokma paneli emeli guty
Marka ady GRACE
Ölçegler 100x100 sm
Reňk salgylanmasy Greenaşyl we ak
Materiallar PE
Üstünlikleri UV we ýangyna garşylyk
Durmuş wagty 4-5 ýyl
Gaplamak ölçegi 101x52x35cm
Bukja 5 panelden karton
Arza Jaýyň, ofisiň, toýuň, myhmanhananyň, howa menziliniň we ş.m.
Eltip bermek Deňiz, demir ýol we howa arkaly.

Üstünliklerimiz

Premium materiallar:Önümlerimiziň hakyky reňkine we berk berkligine göz ýetirmek üçin import edilen arassalanan materiallary önümçilikde ulanýarys.
Hil kepilligi:Emeli ösümlik diwar panellerimiz SGS kepillendirilen we ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl.Gün şöhlesiniň aşagynda ýeňil garrylyk synagyndan geçdiler.
Bol tejribe:20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan zehinli dizaýnerlerimiz we hünärmenlerimiz bar, biz buýsanýarys.

diwar kagyzy-1

  • Öňki:
  • Indiki: