Custöriteleşdirilen 100 * 100 sm Anti-Uv dik bag bagy diwar otlary asylan emeli öý bezegi Greenaşyl jeňňel stil ösümlikleri

Gysga düşündiriş:

100 sm X 100 sm ýalňyş gök öwüsýän diwar:
1. degmek üçin ýüzlenme: Bu dizaýn, plastmassadan ýasalan ömürlik ýaşyl ýapraklar bilen örtülendir.
2. Içerde we daşarda ulanmak: Bäş ýyllyk Uv durnukly;Yearyl boýy ýaşyl.
3.Unique Design: Çalt Qnd gurmak aňsat.
4. Howa çydamly tehniki hyzmat ýok

Kepilnama bar: SGS, Gurşun mugt, UV garşylygy, REACH


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doly düşündiriş

Emeli ot diwary içerki we daşarky goşundylar üçin niýetlenendir.Dürli niýetleri we maksatlary göz öňünde tutmak üçin innowasiýa önümidir.Şeýle hem egrilen ýüzlerde ulanylyp bilinýän we güýçli çeýeligi sebäpli islendik giňişlige laýyk kesilip bilinýän ösümlik diwar kagyzy diýlip hem atlandyrylýar.Gaty panelde öndürilen ýaşyl panellerimiz ýaşyl diwarlary we wizual ekranlary döretmek üçin ulanylyp bilner.Olary üçege, diwarlara ýa-da potoloklara düzedip, myhmanhana howuz kabinalaryna öwrüp ýa-da köp sanly dürli ot diwar panelleri bilen şäher gök öwüsýän ýerleri bezäp bilersiňiz.

emeli-ot-diwar-3
emeli-ot-diwar-4
emeli ot-diwar-5

Önüm aýratynlyklary

Model G718025A
Marka ady GRACE
Ölçegler 100x100 sm
Agram Takmynan.Her panel üçin 2,8 KGS
Reňk salgylanmasy Greenaşyl we gyrmyzy
Materiallar PE
Üstünlikleri UV we ýangyna garşylyk
Durmuş wagty 4-5 ýyl
Gaplamak ölçegi 101x52x35cm
Bukja 5 panelden karton
Arza Jaýyň, ofisiň, toýuň, myhmanhananyň, howa menziliniň we ş.m.
Eltip bermek Deňiz, demir ýol we howa arkaly.
Özbaşdaklaşdyrma Kabul ederlikli

Üstünliklerimiz

Premium materiallar:Önümlerimiziň hakyky reňkine we berk berkligine göz ýetirmek üçin import edilen arassalanan materiallary önümçilikde ulanýarys.
Hil kepilligi:Emeli ot diwar panellerimiz SGS kepillendirilen we ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl.Gün şöhlesiniň aşagynda ýeňil garrylyk synagyndan geçdiler.
Bol tejribe:20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan hünärmen dizaýnerlerimiz we ökde işgärlerimiz bar, biz buýsanýarys.

ýaşyl diwar-bezeg

  • Öňki:
  • Indiki: